Att förstå de olika ekonomiska säkerheterna vid hyresavtal för kontorslokaler

2024-07-02

Vid tecknandet ett hyresavtal för kontorslokaler är det vanligt att hyresvärden kräver någon form av ekonomisk säkerhet från hyresgästen. Detta är en försäkran för hyresvärden att hyresbetalningar och andra avtalade skyldigheter kommer att uppfyllas. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att teckna avtal direkt med en fastighetsägare och att hyra genom ett kontorshotell.

Ekonomisk säkerhet vid hyresavtal med fastighetsägare

När man tecknar hyresavtal direkt med en fastighetsägare förväntas man ofta tillhandahålla någon form av ekonomisk säkerhet. Nedan följer de vanligaste typerna av säkerheter:

1. Bankgaranti vid hyresavtal

En bankgaranti innebär att hyresgästens bank garanterar att betala hyresvärden en viss summa pengar om hyresgästen inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter. 

Hur fungerar bankgaranti?

En bankgaranti är ett avtal mellan treparter: hyresgästen (företaget/organisationen som hyr kontorslokalen), hyresvärden (parten som hyr ut kontorslokalen), och banken. Hyresgästen ansöker om en bankgaranti hos sin bank, som efter att ha bedömt hyresgästenskreditvärdighet utfärdar garantin till hyresvärden.

Vad kostar en bankgaranti?

Banken tar ut en avgift för att utfärda en bankgaranti, vanligtvis en procentandel av garantisumman per år. Denna avgift kan variera beroende på hyresgästens kreditvärdighet och den totala garantisumman. Förutom avgiften kan banken kräva att hyresgästen deponerar motsvarande belopp som garantisumman eller erbjuder annan säkerhet, som en pant på tillgångar eller en kreditlina.

Fördelar med bankgaranti
  • Hög säkerhet för hyresvärden: Bankgarantin ger hyresvärden en hög säkerhet eftersom banken är en stabil och pålitlig garant.
  • Kreditvärdighet: Att få en bankgaranti kan förbättra hyresgästens kreditvärdighet, vilket kan vara fördelaktigt vid andra finansiella transaktioner.
Nackdelar med bankgaranti
  • Kostnader: De årliga avgifterna och eventuella krav på deposition kan innebära en betydande kostnad för hyresgästen.
  • Likviditetsbelastning: Kravet på att deponera motsvarande belopp eller annan säkerhet kan påverka företagets likviditet och tillgång till rörelsekapital.

2. Deposition för kontorshyra

En deposition är en summa pengar som hyresgästen betalar direkt till hyresvärden som säkerhet. Denna summa hålls av hyresvärden under hyresperioden och återbetalas vanligtvis efter hyresavtalets slut, förutsatt att inga skador eller obetalda hyror finns. Depositionen motsvarar ofta 3-6 månaders hyra. Fördelen med en deposition är att det är en enkel och direkt lösning, som dock kan binda upp betydande kapital för hyresgästen.

3. Borgen vid hyresavtal

Borgen innebär att en tredje part (borgensman) åtar sig att betala hyran om hyresgästen inte kan göra det. Borgensmannen kan vara en person eller ett företag. Fördelen med borgen är att man inte binder upp egna medel, där utmaningen snarare ligger i att någon skall godta att gå i god för hyresgästen.

4. Moderbolagsgaranti för kontorslokaler

För företag som är dotterbolag till större koncerner kan en moderbolagsgaranti vara en möjlighet, vilket innebär att moderbolaget garanterar dotterbolagets förpliktelser enligt hyresavtalet. Fördelen är att det inte påverkar likviditeten för dotterbolaget, men kräver godkännande och stöd från moderbolagets ledning.

5. Förskottsbetalning av hyra för kontorslokaler

Ibland kan hyresvärden kräva förskottsbetalning av hyran för en viss period, exempelvis ett kvartal eller ett halvår. Detta kan ses som en form av säkerhet då hyresvärden redan har fått in hyran för en avsedd period. Upplägget passar företag med god likviditet då det påverkar hyresgästens kassaflöde negativt, särskilt om förskottsbetalningen är avsevärd.

6. Hyresgaranti via försäkringsförmedlare

För företag som söker andra alternativ finns hyresgarantiförsäkring via försäkringsförmedlare. Likt bankgaranti frigör detta alternativ kapital som annars skulle bindas i depositioner, genom att betala en premie istället. Nackdelen är är att en försäkringspremie tillkommer. Läs mer hos Ebie, en innovativ försäkringsförmedlare av hyresgarantier: www.ebie.se

Ekonomisk säkerhet vid hyresavtal genom kontorshotell

Kontorshotell erbjuder en annan form av avtal och säkerhetskrav. Produkten är populär för företag som behöver flexibla hyresvillkor och färdiga kontorslösningar. Nedan följer de vanligaste säkerheterna:

1. Korttidsavtal och flexibla betalningar

Kontorshotell erbjuder oftast korttidsavtal som kan vara månadsbaserade. Detta innebär att hyresgästen inte binder upp sig på lång tid och därmed inte behöver erlägga samma typ av ekonomisk säkerhet som vid längre hyresavtal.

2. Förskottsbetalning och deposition

Förskottsbetalning av hyran för den första månaden i kombination med en mindre deposition är vanliga krav hos kontorshotell. Depositionssumman är ofta betydligt mindre än den som krävs av fastighetsägare, vilket gör det lättare för mindre företag och ”startups” att hantera.

3. Inga krav på bankgaranti eller borgen

Kontorshotell kräver sällan bankgaranti eller borgen, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för företag som vill undvika att binda upp kapital eller involvera tredje part.

Hur väljer man rätt säkerhet när man ingår kontorshyresavtal?

Valet av ekonomisk säkerhet beror på flera faktorer, såsom företagets ekonomiska situation, relationen till hyresvärden eller kontorshotellet, och specifika krav i hyresavtalet. Det är viktigt att noggrant överväga vilken typ av säkerhet som är mest fördelaktig för både hyresgästen och hyresvärden. Att konsultera med en juridisk rådgivare eller en expert inom kommersiella fastigheter kan vara klokt för att säkerställa att rätt beslut fattas.

Genom att förstå de olika alternativen och deras konsekvenser kan hyresgäster bättre förbereda sig inför förhandlingar och tecknande av hyresavtal, vilket bidrar till en tryggare och smidigare hyresrelation. Välkommen att kontakta oss för vidare vägledning: info@officematcher.se.